Michael Nizhnikov

Michael Nizhnikov

Assistant Professor

Email:   nizhnikovm1@southernct.edu

Phone: (203) 392-8886